Regulamin toru

regulamin-toru

Tor kartingowy RacingKart zarządzany jest przez: IN-SPE Sp z o. o.(dalej „Organizatora”). Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Organizatorze, należy przez to rozumieć także pracowników obsługi toru i innych pracowników Organizatora.

2.1. Organizator oświadcza, że w związku z koniecznością gromadzenia danych do celów wskazanych w pkt 2.2. regulaminu, administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883) jest IN-SPE Sp z o. o.

2.2. Organizator informuje, że gromadzone przez niego dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do celów:
2.2.1. wykazania faktu zawarcia umowy o korzystanie z toru, na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu oraz z zasad korzystania z toru,
2.2.2. marketingu bezpośredniego Organizatora, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
2.2.3. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej.
3. Z toru korzystać mogą osoby w wieku od 7 lat; w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego takiej osoby.
4.1. Przed wstępem na tor uczestnik (a w przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych – jej opiekun prawny) obowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.
4.2. Uczestnik lub jego opiekun obowiązany jest potwierdzić fakt zaznajomienia się z regulaminem oraz z zasadami korzystania z toru, a także potwierdzić, że wyraża zgodę na warunki korzystania z toru. W tym celu składa podpis na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora.
5. Do wstępu na tor wymagane jest nabycie biletu wstępu, podpisanie oświadczenia, o który mowa w pkt 4.2. regulaminu.
6.1. Uczestnik lub jego opiekun prawny, podpisując oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.2. regulaminu, oświadcza i zapewnia, że:
6.1.1. nie pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków, a także innych środków mogących w jakikolwiek sposób wpływać na reakcje psychofizyczne i sposób jazdy uczestnika oraz
6.1.2. nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpływać na reakcje psycho-fizyczne i sposób jazdy uczestnika.
6.2. Organizator ma prawo odmówić sprzedaży biletu wstępu, nie dopuścić do korzystania z toru albo usunąć z toru uczestnika:
6.2.1. który nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 5 oraz pkt 7.1.-7.5. regulaminu lub
6.2.2. co do którego powziął podejrzenie, że nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 5.1. regulaminu; w takim przypadku Organizator ma prawo żądania przeprowadzenia odpowiednich testów (badań) na koszt uczestnika.
6.3. Jeżeli Organizator nie dopuścił o korzystania z toru albo usunął z toru uczestnika, w przypadku, o którym mowa w pkt 6.2. regulaminu, uczestnikowi takiemu nie przysługuje roszczenie o zwrot pieniędzy za bilet wstępu.
7.1. Na terenie toru uczestnik obowiązany jest bezwzględnie stosować się do niniejszego regulaminu, zasad korzystania z toru oraz wskazówek i nakazów Organizatora, a także do sygnalizacji świetlnej, flag sygnalizacyjnych oraz zasad doświadczenia życiowego w zakresie używania gokartów.
7.2. W szczególności:
7.2.1. Organizator określa czas trwania jazdy oraz cennik za wstęp.
7.2.2. Organizator jest wyłącznie uprawniony do decydowania o ilości gokartów na torze, kolejności wyjazdu z boksu startowego, odstępie między kolejnymi startującymi uczestnikami, a także do przerwania wyścigu (czerwona flaga),
7.2.3. przed wejściem do gokarta – uczestnik obowiązany jest:
7.2.3.1. zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie; wykluczone są klapki, luźne buty, buty z nie-związanymi sznurówkami itp., 7.2.3.2. dokładnie zabezpieczyć części garderoby i ciała, które mogą zostać wciągnięte przez ruchome części napędu gokarta, np. długie włosy, szaliki, chustki, luźne bluzki i spodnie,
7.2.3.3. ubrać się w odzież ochronna przygotowaną przez Organizatora, np. kaski, rękawice,
7.2.4. uczestnik oświadcza i zapewnia, że wie, iż w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się jednostka napędowa, na którą należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność, ze względu na osiąganą przez nią temperaturę i związaną z tym możliwość przypadkowego oparzenia,
7.2.5. uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
7.2.5.1. potrącania innych gokartów i zderzania się z nimi,
7.2.5.2. celowego zderzania się z bandami ochronnymi,
7.2.5.3. przejazdu przez boks startowy przed momentem wyznaczonym przez pracownika obsługi toru (flaga w szachownice),
7.2.5.4. wysiadania z gokartów podczas jazdy oraz w przypadku awarii lub zatrzymania gokarta w trakcie wyścigu; w takim przypadku uczestnik obowiązany jest zaczekać na pomoc ze strony pracownika obsługi toru, 7.2.6. uczestnik obowiązany jest:
7.2.6.1. do jazdy zgodnie z kierunkiem jazdy wyznaczonym przez Organizatora,
7.2.6.2. umożliwić wyprzedzenie siebie przez inny gokart, w przypadku zasygnalizowania takiego obowiązku przez pracownika obsługi toru (niebieska flaga),
7.2.6.3. w przypadku włączenia przez Organizatora sygnalizacji ostrzegawczej lub użycia flag sygnalizacyjnych – zachować szczególną ostrożność oraz zastosować się do nakazów wynikających z danej sygnalizacji lub flagi,
7.2.6.4. w przypadku awarii lub uszkodzenia gokarta – opuścić pojazd w sposób wyznaczony przez pracownika obsługi toru,
7.2.6.5. informować Organizatora o każdej awarii lub uszkodzeniu gokarta, a także o zaistniałych na torze nieprawidłowościach, w szczególności o niezgodnym z regulaminem i zasadami korzystania z toru zachowaniu innych uczestników.
7.3. W przypadku awarii lub uszkodzenia gokarta, uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany go na sprawny pojazd; w takim przypadku korzystanie z toru przez uczestnika zostaje przerwane.
7.4. Wszystkie decyzje Organizatora dotyczące korzystania z toru mają charakter ostateczny.
7.5. Określone w pkt 7.1-7.4. zasady nie mają charakteru kompletnego – uczestnik obowiązany jest korzystać z toru zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku i regułami korzystania z pojazdów mechanicznych.
8.1. Uczestnik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność cywilną oraz karną za szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone przez niego Organizatorowi lub innym uczestnikom, podczas korzystania z toru. W szczególności, w przypadku agresywnej i niebezpiecznej jazdy, Organizator ma prawo wezwania policji.
8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody osobiste lub majątkowe wyrządzone uczestnikom na skutek nie stosowania się do niniejszego regulaminu, zasad korzystania z toru, wskazówek i nakazów Organizatora oraz do sygnalizacji świetlnej i flag sygnalizacyjnych.
9.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
9.2. W przypadku, gdyby jakakolwiek część niniejszego regulaminu została uznana za nieważną, przyjmuje się, że regulamin obowiązuje jako całość, a w miejsce postanowień nieważnych Organizator i uczestnicy wprowadziły postanowienia ważne, które w swym brzmieniu są najbardziej zbliżone do postanowień uznanych za nieważne. Postanowienie powyższe ma odpowiednie zastosowanie do bezskuteczności.

 

Współpraca