8 maja 2015

Regulamin toru

regulamin-toru

Tor kartingowy RacingKart zarządzany jest przez: IN-SPE Sp z o. o.(dalej „Organizatora”). Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Organizatorze, należy przez to rozumieć także pracowników obsługi toru i innych pracowników Organizatora.

2.1. Organizator oświadcza, że w związku z koniecznością gromadzenia danych do celów wskazanych w pkt 2.2. regulaminu, administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883) jest IN-SPE Sp z o. o.

2.2. Organizator informuje, że gromadzone przez niego dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do celów:
2.2.1. wykazania faktu zawarcia umowy o korzystanie z toru, na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu oraz z zasad korzystania z toru,
2.2.2. marketingu bezpośredniego Organizatora, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
2.2.3. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej.
3. Z toru korzystać mogą osoby w wieku od 7 lat; w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego takiej osoby.
4.1. Przed wstępem na tor uczestnik (a w przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych – jej opiekun prawny) obowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.
4.2. Uczestnik lub jego opiekun obowiązany jest potwierdzić fakt zaznajomienia się z regulaminem oraz z zasadami korzystania z toru, a także potwierdzić, że wyraża zgodę na warunki korzystania z toru. W tym celu składa podpis na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora.
5. Do wstępu na tor wymagane jest nabycie biletu wstępu, podpisanie oświadczenia, o który mowa w pkt 4.2. regulaminu.
6.1. Uczestnik lub jego opiekun prawny, podpisując oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.2. regulaminu, oświadcza i zapewnia, że:
6.1.1. nie pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków, a także innych środków mogących w jakikolwiek sposób wpływać na reakcje psychofizyczne i sposób jazdy uczestnika oraz
6.1.2. nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpływać na reakcje psycho-fizyczne i sposób jazdy uczestnika.
6.2. Organizator ma prawo odmówić sprzedaży biletu wstępu, nie dopuścić do korzystania z toru albo usunąć z toru uczestnika:
6.2.1. który nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 5 oraz pkt 7.1.-7.5. regulaminu lub
6.2.2. co do którego powziął podejrzenie, że nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 5.1. regulaminu; w takim przypadku Organizator ma prawo żądania przeprowadzenia odpowiednich testów (badań) na koszt uczestnika.
6.3. Jeżeli Organizator nie dopuścił o korzystania z toru albo usunął z toru uczestnika, w przypadku, o którym mowa w pkt 6.2. regulaminu, uczestnikowi takiemu nie przysługuje roszczenie o zwrot pieniędzy za bilet wstępu.
7.1. Na terenie toru uczestnik obowiązany jest bezwzględnie stosować się do niniejszego regulaminu, zasad korzystania z toru oraz wskazówek i nakazów Organizatora, a także do sygnalizacji świetlnej, flag sygnalizacyjnych oraz zasad doświadczenia życiowego w zakresie używania gokartów.
7.2. W szczególności:
7.2.1. Organizator określa czas trwania jazdy oraz cennik za wstęp.
7.2.2. Organizator jest wyłącznie uprawniony do decydowania o ilości gokartów na torze, kolejności wyjazdu z boksu startowego, odstępie między kolejnymi startującymi uczestnikami, a także do przerwania wyścigu (czerwona flaga),
7.2.3. przed wejściem do gokarta – uczestnik obowiązany jest:
7.2.3.1. zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie; wykluczone są klapki, luźne buty, buty z nie-związanymi sznurówkami itp., 7.2.3.2. dokładnie zabezpieczyć części garderoby i ciała, które mogą zostać wciągnięte przez ruchome części napędu gokarta, np. długie włosy, szaliki, chustki, luźne bluzki i spodnie,
7.2.3.3. ubrać się w odzież ochronna przygotowaną przez Organizatora, np. kaski, rękawice,
7.2.4. uczestnik oświadcza i zapewnia, że wie, iż w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się jednostka napędowa, na którą należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność, ze względu na osiąganą przez nią temperaturę i związaną z tym możliwość przypadkowego oparzenia,
7.2.5. uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
7.2.5.1. potrącania innych gokartów i zderzania się z nimi,
7.2.5.2. celowego zderzania się z bandami ochronnymi,
7.2.5.3. przejazdu przez boks startowy przed momentem wyznaczonym przez pracownika obsługi toru (flaga w szachownice),
7.2.5.4. wysiadania z gokartów podczas jazdy oraz w przypadku awarii lub zatrzymania gokarta w trakcie wyścigu; w takim przypadku uczestnik obowiązany jest zaczekać na pomoc ze strony pracownika obsługi toru, 7.2.6. uczestnik obowiązany jest:
7.2.6.1. do jazdy zgodnie z kierunkiem jazdy wyznaczonym przez Organizatora,
7.2.6.2. umożliwić wyprzedzenie siebie przez inny gokart, w przypadku zasygnalizowania takiego obowiązku przez pracownika obsługi toru (niebieska flaga),
7.2.6.3. w przypadku włączenia przez Organizatora sygnalizacji ostrzegawczej lub użycia flag sygnalizacyjnych – zachować szczególną ostrożność oraz zastosować się do nakazów wynikających z danej sygnalizacji lub flagi,
7.2.6.4. w przypadku awarii lub uszkodzenia gokarta – opuścić pojazd w sposób wyznaczony przez pracownika obsługi toru,
7.2.6.5. informować Organizatora o każdej awarii lub uszkodzeniu gokarta, a także o zaistniałych na torze nieprawidłowościach, w szczególności o niezgodnym z regulaminem i zasadami korzystania z toru zachowaniu innych uczestników.
7.3. W przypadku awarii lub uszkodzenia gokarta, uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany go na sprawny pojazd; w takim przypadku korzystanie z toru przez uczestnika zostaje przerwane.
7.4. Wszystkie decyzje Organizatora dotyczące korzystania z toru mają charakter ostateczny.
7.5. Określone w pkt 7.1-7.4. zasady nie mają charakteru kompletnego – uczestnik obowiązany jest korzystać z toru zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku i regułami korzystania z pojazdów mechanicznych.
8.1. Uczestnik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność cywilną oraz karną za szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone przez niego Organizatorowi lub innym uczestnikom, podczas korzystania z toru. W szczególności, w przypadku agresywnej i niebezpiecznej jazdy, Organizator ma prawo wezwania policji.
8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody osobiste lub majątkowe wyrządzone uczestnikom na skutek nie stosowania się do niniejszego regulaminu, zasad korzystania z toru, wskazówek i nakazów Organizatora oraz do sygnalizacji świetlnej i flag sygnalizacyjnych.
9.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
9.2. W przypadku, gdyby jakakolwiek część niniejszego regulaminu została uznana za nieważną, przyjmuje się, że regulamin obowiązuje jako całość, a w miejsce postanowień nieważnych Organizator i uczestnicy wprowadziły postanowienia ważne, które w swym brzmieniu są najbardziej zbliżone do postanowień uznanych za nieważne. Postanowienie powyższe ma odpowiednie zastosowanie do bezskuteczności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *