8 maja 2015

Regulamin toru

 

REGULAMIN

1. Tor kartingowy RACING KART zarządzany jest przez: IN SPE Sp. z o. o.(dalej „Organizatora”). Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Organizatorze, należy przez to rozumieć także pracowników obsługi toru i innych pracowników Organizatora.
2.1. Organizator oświadcza, że w związku z koniecznością gromadzenia danych do celów wskazanych w pkt 2.2. regulaminu, administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883) jest In Spe Sp. z o. o.
2.2. Organizator informuje, że gromadzone przez niego dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do celów:
2.2.1. wykazania faktu zawarcia umowy o korzystanie z toru, na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu oraz z zasad korzystania z toru,
2.2.2. marketingu bezpośredniego Organizatora, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
2.2.3. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej.
3. Z toru korzystać mogą osoby w wieku od 5 lat; w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego takiej osoby.
4.1. Przed wstępem na tor uczestnik (a w przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych – jej opiekun prawny) obowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.
4.2. Uczestnik lub jego opiekun obowiązany jest potwierdzić fakt zaznajomienia się z regulaminem oraz z zasadami korzystania z toru, a także potwierdzić, że wyraża zgodę na warunki korzystania z toru. W tym celu składa podpis na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora(oświadczenie dostępne na stronie do pobrania, oraz TUTAJ)
5. Do wstępu na tor wymagane jest nabycie biletu wstępu, podpisanie oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.2. regulaminu.
6.1. Uczestnik lub jego opiekun prawny, podpisując oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.2. regulaminu, oświadcza i zapewnia, że:
6.1.1. nie pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków, a także innych środków mogących w jakikolwiek sposób wpływać na reakcje psychofizyczne i sposób jazdy uczestnika oraz
6.1.2. nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpływać na reakcje psycho-fizyczne i sposób jazdy uczestnika.
6.2. Organizator ma prawo odmówić sprzedaży biletu wstępu, nie dopuścić do korzystania z toru albo usunąć z toru uczestnika:
6.2.1. który nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 5 oraz pkt 7.1.-7.5. regulaminu lub
6.2.2. co do którego powziął podejrzenie, że nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 5.1. regulaminu; w takim przypadku Organizator ma prawo żądania przeprowadzenia odpowiednich testów (badań) na koszt uczestnika.
6.3. Jeżeli Organizator nie dopuścił o korzystania z toru albo usunął z toru uczestnika, w przypadku, o którym mowa w pkt 6.2. regulaminu, uczestnikowi takiemu nie przysługuje roszczenie o zwrot pieniędzy za bilet wstępu
7.1. Na terenie toru uczestnik obowiązany jest bezwzględnie stosować się do niniejszego regulaminu, zasad korzystania z toru oraz wskazówek i nakazów Organizatora, a także do sygnalizacji świetlnej, flag sygnalizacyjnych oraz zasad doświadczenia życiowego w zakresie używania gokartów lub innych pojazdów udostępnionych przez Organizatora.
7.2. W szczególności:
7.2.1. Organizator określa czas trwania jazdy oraz cennik za wstęp.
7.2.2. Organizator jest wyłącznie uprawniony do decydowania o ilości gokartów lub innych pojazdów na torze, kolejności wyjazdu z boksu startowego, odstępie między kolejnymi startującymi uczestnikami, a także do przerwania wyścigu (czerwona flaga),
7.2.3. przed wejściem do gokarta lub innego pojazdu(np. pitbike’a) – uczestnik obowiązany jest:
7.2.3.1. zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie; wykluczone są klapki, luźne buty, buty z nie-związanymi sznurówkami itp.,
7.2.3.2. dokładnie zabezpieczyć części garderoby i ciała, które mogą zostać wciągnięte przez ruchome części napędu gokarta lub innego pojazdu(np. pitbike’a), np. długie włosy, szaliki, chustki, luźne bluzki i spodnie,
7.2.3.3. ubrać się w odzież ochronna przygotowaną przez Organizatora, np. kaski, rękawice,
7.2.4. uczestnik oświadcza i zapewnia, że wie, iż w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się jednostka napędowa, na którą należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność, ze względu na osiąganą przez nią temperaturę i związaną z tym możliwość przypadkowego oparzenia,
7.2.5. uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
7.2.5.1. potrącania innych gokartów lub innych pojazdów(np. pitbike’a) i zderzania się z nimi,
7.2.5.2. celowego zderzania się z bandami ochronnymi,
7.2.5.3. przejazdu przez boks startowy przed momentem wyznaczonym przez pracownika obsługi toru (flaga w szachownice),
7.2.5.4. wysiadania z gokartów lub innych pojazdów(np. pitbike’a) podczas jazdy oraz w przypadku awarii lub zatrzymania gokarta lub innego pojazdu(np. pitbike’a) w trakcie wyścigu; w takim przypadku uczestnik obowiązany jest zaczekać na pomoc ze strony pracownika obsługi toru,
7.2.6. uczestnik obowiązany jest:
7.2.6.1. do jazdy zgodnie z kierunkiem jazdy wyznaczonym przez Organizatora,
7.2.6.2. umożliwić wyprzedzenie siebie przez inny gokart lub inny pojazd(np. pitbike), w przypadku zasygnalizowania takiego obowiązku przez pracownika obsługi toru (niebieska flaga),
7.2.6.3. w przypadku włączenia przez Organizatora sygnalizacji ostrzegawczej lub użycia flag sygnalizacyjnych – zachować szczególną ostrożność oraz zastosować się do nakazów wynikających z danej sygnalizacji lub flagi,
7.2.6.4. w przypadku awarii lub uszkodzenia gokarta lub innego pojazdu(np. pitbike’a)– opuścić pojazd w sposób wyznaczony przez pracownika obsługi toru,
7.2.6.5. informować Organizatora o każdej awarii lub uszkodzeniu gokarta lub innego pojazdu(np. pitbike’a), a także o zaistniałych na torze nieprawidłowościach, w szczególności o niezgodnym z regulaminem i zasadami korzystania z toru zachowaniu innych uczestników.
7.3. W przypadku awarii lub uszkodzenia gokarta, lub innego pojazdu(np. Pitbike’a), uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany go na sprawny pojazd; w takim przypadku korzystanie z toru przez uczestnika zostaje przerwane.
7.4. Wszystkie decyzje Organizatora dotyczące korzystania z toru mają charakter ostateczny.
7.5. Określone w pkt 7.1-7.4. zasady nie mają charakteru kompletnego – uczestnik obowiązany jest korzystać z toru zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku i regułami korzystania z pojazdów mechanicznych.
8.1. Uczestnik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność cywilną oraz karną za szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone przez niego Organizatorowi lub innym uczestnikom, podczas korzystania z toru. W szczególności, w przypadku agresywnej i niebezpiecznej jazdy, Organizator ma prawo wezwania policji.
8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody osobiste lub majątkowe wyrządzone uczestnikom na skutek nie stosowania się do niniejszego regulaminu, zasad korzystania z toru, wskazówek i nakazów Organizatora oraz do sygnalizacji świetlnej i flag sygnalizacyjnych.
9.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
9.2. W przypadku, gdyby jakakolwiek część niniejszego regulaminu została uznana za nieważną, przyjmuje się, że regulamin obowiązuje jako całość, a w miejsce postanowień nieważnych Organizator i uczestnicy wprowadziły postanowienia ważne, które w swym brzmieniu są najbardziej zbliżone do postanowień uznanych za nieważne. Postanowienie powyższe ma odpowiednie zastosowanie do bezskuteczności.

POWYŻSZY REGULAMIN JEST WŁASNOŚCIĄ TORU KARTINGOWEGO RACING KART, KTÓREGO WŁAŚCICIELEM JEST FIRMA IN SPE SP. Z O. O. ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA GO I ROZPOWSZECHNIANIA.

Załącznik 1

Załącznik do regulaminu toru kartingowego Racing Kart

1.1. Wszyscy uczestnicy przebywający na torze kartingowym Racing Kart i korzystający z innych pojazdów(np. pitbike) obowiązkowo muszą zapoznać się z zapisami Regulaminu toru oraz niniejszego załącznika.

1.2.  Przed wstępem na tor uczestnik (a w przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych – jej opiekun prawny) obowiązany jest zapoznać się z regulaminem toru, oraz niniejszym załącznikiem.

1.3. Uczestnik lub jego opiekun obowiązany jest potwierdzić fakt zaznajomienia się z regulaminem, załącznikiem oraz z zasadami korzystania z toru, a także potwierdzić, że wyraża zgodę na warunki korzystania z toru. W tym celu składa podpis na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora.

2.1. Każda osoba korzystająca z innego pojazdu(np. Pitbike) musi posiadać strój zapewniający bezpieczeństwo w razie upadków.

2.2. Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika:
– strój motocyklowy(skórzany lub tekstylny);
– zbroja(ochraniacz górnej partii ciała, tj. pleców, barków I łokci);
– kask;
– rękawiczki;
– nakolanniki;
– wysokie buty motocyklowe

2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i skuteczność w zakresie bezpieczeństwa przez kaski będące własnością Uczestników.

2.4. Osoby niestosujące się do wyżej wymienionych wymogów zostaną niedopuszczone do jazdy bez prawa zwrotu wpłaconych pieniędzy.

2.5. Jazda na innym pojeździe(np. pitbike) bez odpowiedniego stroju ochronnego jest surowo zabroniona.

3.1. Uczestnicy, którzy nie będą stosować się do zasad Organizatora, zostaną zatrzymane, oraz wyproszone z toru bez możliwości zwrotu pieniędzy.

4.1. Inne pojazdy(pitbike) posiadają manualną skrzynię biegów.

4.2. Wszystkie biegi w pitbike wbijane są do góry(N, 1, 2, 3).

4.3. Korzystanie z innych pojazdów(pitbike) możliwe jest dopiero po wykupieniu biletu wstępu, oraz podpisaniu oświadczenia, w którym użytkownik potwierdza zaznajomienie się z regulaminem toru I tego załącznika.

5.1. Wszystkich użytkowników obowiązują zasady bezpieczeństwa ustalone przez Organizatora.

5.2. W trakcie wykupionego przejazdu dozwolony jest zjazd do wyznaczonej strefy parkingowej(pit stop), w celu odpoczynku przed dalszą jazdą.

5.3. Podczas jazdy dopuszczalne jest wyprzedzanie innych użytkowników toru. Wyprzedzanie musi natąpić w sposób bezpieczny i komfortowy dla wszystkich użytkowników.

5.4. W trakcie jazdy należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy pojazdami. 

5.5. Należy stosować bezpieczny odstęp od innych Uczestników tak, aby podczas upadku mieć czas na reakcję. Zapis ten dotyczy zarówno przy ruszaniu, wyprzedzaniu, przy innych manewrach wykonywanych na torze oraz podczas całego okresu trwania jazdy na torze.

5.6. Po upadku niezwłocznie upewniamy się czy nie stanowimy zagrożenia dla pozostałych uczestników. Następnie prowadzimy pojazd(pitbike) w bezpieczne miejsce (zewnętrzna krawędź toru). Niedopuszczalne jest pozostawanie na środku toru lub na wyjściu/wejściu w zakręt.

5.7. W przypadku awarii pojazdu(pitbike) należy zgłosić usterkę obsłudze toru po uprzednim opuszczeniu toru(przejście za bandy ochronne i odstawienie pojazdu w bezpieczne miejsce).

5.8. Podczas jazdy bezwzględnie zabrania się jazdy na jednym kole.

6.1. Wszyscy uczestnicy przebywający na obiekcie muszą przestrzegać wszelkich zasad kultury osobistej.

6.2. Zmiana odzieży z dziennej na ochronną powinna odbywać się w specjalnie do tego przeznaczonych szatniach.

7.1. Zabrania się jazdy innymi, własnymi pojazdami(pitbike) poza granicami toru i odpalania ich poza budynkiem toru kartingowego.

8.1. Wszystkie pojazdy(pitbike) muszą być wyposażone w ciche tłumiki ograniczające hałas.

9.1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o konsultację z obsługą toru.

POWYŻSZY ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU JEST WŁASNOŚCIĄ TORU KARTINGOWEGO RACING KART, KTÓREGO WŁAŚCICIELEM JEST FIRMA IN SPE SP. Z O. O. ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA GO I ROZPOWSZECHNIANIA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *